ประเพณีที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ไว้

teple_tradition

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของประเทศไทยมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน โดยแต่ละอย่างก็อยู่คู่กับสังคมของเรามาอย่างช้านานแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆที่มีความงดงาม บ่งบอกถึงรากเหง้าของชาวไทย กำลังค่อยๆลบเลือนหายไปโดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ จึงทำให้คนรุ่นหลังไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนไทยอีกมาก ที่ไม่อยากให้ประเพณีเหล่านั้นสูญหาย จึงได้คิดวิธีอนุรักษ์ประเพณี ซึ่งมีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่…

การค้นคว้าวิจัย

ลูกหลานชาวไทยควรศึกษาพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น , จังหวัด , ภูมิภาค , ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมุ่งศึกษาให้ความรู้ความเป็นมาในอดีต อันส่งผลมาสู่สภาพการณ์ ณ ปัจจุบัน

การอนุรักษ์

ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ากับความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมโบราณต่างๆ กระตุ้นจิตสำนึกแก่คนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งจะต้องร่วมกันในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงถึงสภาพชีวิตรวมทั้งความเป็นมาของชุมชน เป็นการเพิ่มความรู้และสร้างความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

การฟื้นฟู

เลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือได้สูญหายไปแล้วมาทำให้มีชีวิตอีกครั้ง เชิดชูให้เห็นคุณค่าและแสดงความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะจริยธรรม , คุณธรรม , ค่านิยม

การพัฒนา

เริ่มจากขั้นตอนสร้างสรรค์พร้อมปรับปรุงภูมิปัญญา ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย พร้อมเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จากการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานเพื่อรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดผลิต , การตลาด , การบริหาร รวมถึงขั้นตอนป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การถ่ายทอด

เริ่มจากนำภูมิปัญญาในอดีต มาเลือกสรรกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เมื่อได้มาแล้วจึงนำไปถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ จนเกิดความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักในคุณค่า พร้อมปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ให้รับรู้โดยทั่วกัน

ส่งเสริมกิจกรรม

ส่งเสริม-สนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายสืบสานพร้อมพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แลกเปลี่ยน

ด้วยการส่งเสริม – สนับสนุน แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา – วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อย่างกว้างขวาง มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อกับวิธีอันทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆทั่วโลก

การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น

ส่งเสริม-สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ให้มีแสดงศักยภาพของตนอันเป็นจุดแข็ง ตลอดจนแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณอันน่าภาคภูมิใจ

One thought on “ประเพณีที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ไว้”

  1. ถือว่าเป็นบทความที่ดีมากเลยนะครับที่มีการแนะนำแนวทางในการอนุรักษ์สืบทอดได้เป็นอย่างดี Ligaz888 เพราะคนรุ่นเก่าจะได้สบายใจที่ประเพณีของคนบรรพบุรุษเราจะไม่หายไป เพราะกว่าจะมามีประเพณีสำคัญๆของไทยแบบนี้ได้เราทำกันต่อๆมาไม่รู้เท่าไหร่

Comments are closed.