wuttanatum
วิ่งค-ว-า-ย

วันสำคัญทางศาสนา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสากลที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นวันหยุดสำหรับศาสนาพุทธ วันสำคัญนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของพุทธเจ้า ทรงได้ประสูติ ตรัสรุ้ และปรินิพพานซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 แค่ต่างปีเท่านั้น

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระเสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถทอว่าเป้นวันที่มีความาำคัญอย่างมาก โดยวันที่ตรงจะเป็น แรม 8 ซึ่งตรงกับเดือน 6 ของไทยนอกจากนี้ยังเป็นวันคล้าย การสิ้นพระชนม์ของนาง สิริหามายา

rsaraha_bucha

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญของประวัติศาส เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อ 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ในการเทศนาครั้งแรกได้ได้ทรงหลักธรมมหลักอยู่ 2 ประการ 1.มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง 2.อริยสัจ ๔

วันเข้าพรรษารียกอีกอย่างก็คือจำวัดของพระสงฆ์นั้นเอง จะไม่มีการออกนอกวัดเด็ดขาด นอกจากมีเหตุจำเป็น จะจำวัดตั้งแต่ฤดูฝน 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงกลางเดือน 11 ความสำคัญในการเข้าพรรษา 1.พระสงฆ์จะอยู่แต่ในวัด 2. การที่ได้จาริกวัดนานๆย่อมมีการสึกษาธรรมวินัย 3.เป็นเทสกาลที่เว้นอบายมุขหยุดทำชั่วททุกอย่าง

วันออกพรรษาป็นวันที่สิ้นสุดการจำวัดหรือจำพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เป็นวันพิเศษที่พระภิกษุสงฆ์ สามารถกล่าวตักเตือนกันเองได้ ในระหว่างการจำพรรษาอยู่ นอกจากนี้ยังมีการทำบุญครั้งใหญ่ตักบาตรเทโวอีกด้วย

วันธรรมสวนะ (วันพระ)ถือว่าเป้นวันสำคัญที่ทุกคนร่วมกันตักบาตรทำบูญ ฟังธรรมมะ ร่วมกันถวายสังฆทาน สร้างความดีให้กับตัวเอง ท่านใดที่เคร่งคัดอาจมีการรักษาศิลถึง 8 ข้อง ในวันพระทุกคนควรทำดี

สิ่งน่าสนใจ

มุมหนังสือ

หนังสือ9-207x300

nine
cheang_ray

japan
hu_hin
Cover

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์แนะนำวัฒนธรรมไทย และประเพณี ศาสนา เพื่อให้ความรู้แก่เยวชน นักท่องเที่ยว ให้ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเข้าถึงในศาสนา อยากรู้ข้อมูลไรก็สามารถมาหาได้ที่นี้ มีเนื้อหาที่เป็นความรู้ web ยังมีการอัพเดทข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารริมทาง สถานที่ราคาถูก ส่งเสริมทุกอย่างในประเทศไทย และให้นักท่องเที่ยวได้รู้ข้อมูลของประเทศเรามากขึ้น  ในประเทศเรายังมี วันสำคัญที่เราอาจไม่รู้มากอีกมาก โดยเราจะเป็นคนหาข้อมูลมาให้ได้ติดตามกันค่ะ